[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 34.238.189.171  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 216 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บไซด์เครือข่าย

คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย


  

  หมวดหมู่ : สาระน่ารู้
เรื่อง : 3HD กลยุทธ์ขับเคลื่อนงานออทิสติกไทย
โดย : admin
เข้าชม : 603
อาทิตย์ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

#Autism Thai Movement in 3HD HEART HEAD HAND AND Good Directions(SDGs)
#ออทิสติกไทย เราทำงานขับเคลื่อนนโยบาย สรรค์สร้างนวตกรรม จัดการความรู้ ด้วย “หัวใจบริสุทธิ์ ปฎิบัติบนฐานความรู้และจินตนาการที่สร้างสรรค์ ด้วยความรัก สามัคคี”
#องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization: autisticthai
22 ธ.ค.61  ประชุมร่วม คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) คณะกรรมการมูลนิธิออทิสติกไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมูลนิธิออทิสติกไทย กทม.  เพื่อกำหนด เป้าหมาย ตัวชี้วัด และสานพลังทีมงานในการขับเคลื่อนงานสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในประเทศไทย
ข้อตกลงร่วมกัน 
1.การสานพลังทีมด้านนโยบายในการขับเคลื่อน กฎหมาย นโยบาย แผนงานระดับประเทศและท้องถิ่น ในปี 2562
           สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) มูลนิธิออทิสติกไทย ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ประจำจังหวัด ทั้งสามองค์กรจัดทำ Core Team ในการจัดทีมประชุมและนำเสนอนโยายต่อภาครัฐ และภาคนิติบัญญัติ ติดตามการจัดร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่างพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประเด็นนโยบายการจัดสมัชชาคนพิการแห่งชาติ การจัดทำอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ระเบียบการจัดการเรียนรวมในระบบห้องเรียนคู่ขนาน ระเบียบการจัดการบ้านพิทักษ์ เป็นต้น
        มอบหมายให้ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) เร่งยกร่าง เพื่อหน่วยงานนำเสนอผู้รับผิดชอบ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ. คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ โดยทีมผู้ปกครองสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก  กรุงเทพมหานคร จะจัดคณะผู้แทนผู้ปกครองไปร่วมเสนอ ณ หน่วยงานหรือเวทีกิจกรรมต่างๆ
2. เป้าหมาย 4 กลไกหลักตามออทิสติกโรดแมป ปี 2562  กำหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม เพื่อเสนอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้ง หรือสนับสนุนการจัดตั้ง “บ้านพิทักษ์ในชุมชน ในพื้นที่ 10จังหวัดทดลอง  ซึ่งคณะกรรมการสมาคมที่ประสานงานกลุ่มโซนภาค หารือจังหวัดที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการเพื่อนำเสนอสมาคมและยื่นเสนอต่อกรมส่งเสริมปละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. การพัฒนา “แกนนำด้านออทิสติกรุ่นใหม่ เพื่อการสานต่อการขับเคลื่อนงานองค์กรอย่างต่อเนื่องยั่งยืน โดยให้แต่ละจังหวัด ค้นหา “เยาวชนออทิสติกที่มีความสนใจ สมัครใจ มีความพร้อม เข้าโปรแกรม “ AutismYouth Leadership Programs” เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่เชื่อมต่องานระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ และ เยาวชนเข้าร่วมในการบริหารองค์กรออทิสติก ทั้งนี้กลุ่มผู้นำเยาวชน ให้ยึดหลัก”การส่งเสริมความเสมอภาค หญิง ชาย “ด้วย
4. ข้อตกลงร่วมกับของคณะผู้บริหารภาคีออทิสติกไทยทั้งระดับ สมาคม มูลนิธิ และชมรมผู้ปกครอง  ในข้อเสนอระดับนโยบาย
  4.1 ด้านการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ บริการและสวัสดิการ สำหรับกลุ่มบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่”ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ” ให้จัดทำกฎหมายและอนุบัญญัติรองรับสิทธิการรับบริหารตามความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล”โดยการออกเอกสารใบรับรองสิทธิ ระหว่างการรอวินิจฉัย ในระเบียบว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ และการแก้ไขในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  4.2 ด้านสวัสดิการ ให้แก้ไขเพิ่มเติม ร่างพรบ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ... มาตรา 20 วรรค สาม โดยเพิ่ม คำว่า “คนพิการที่ผู้ดูแลไม่อาจดูแลได้” และคำว่า “บ้านพิทักษ์”ไว้ในกฎหมาย ดังนี้ “คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล หรือมีแต่ไม่อาจดูแลได้ มีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย บ้านพิทักษ์ และการเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐ. ในกรณีที่ สถานสงเคราะห์เอกชน หรือบ้านพิทักษ์ จัดที่อยู่อาศัย และสวัสดิการให้แล้ว รัฐต้องจัดเงินอุดหนุน ให้แก่สถานสงเคราะห์ หรือบ้านพิทักษ์ นั้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ
4.3 การแก้ไขสัดส่วนสตรีพิการในแก้ไข คณะกรรมการตามกฎหมาย หรืนโยบายใด ให้ปรับข้อความเดิม จาก สตรีพิการ เพียงกลุ่มเดียว เป็น ให้มีสตรีพิการ หรือมีสตรีที่เป็นผู้ดูแลคนพิการ” เป็นกรรมการ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิ เด็กหรือเยาวชนหญิงพิการ ที่อยู่ในการดูแลของกลุ่มมารดาที่เป็นผู้ดูแลคนพิการ
4.4 การส่งเสริมการวิจัย. ควรเปิดกว้างให้ทุกองค์กรทุกองค์กรมีส่วนร่วม ไม่ควรกำหนดชื่อเฉพาะขององค์กรใดองค์กรหนึ่งไว้ในกฎหมาย. โดยเสนอแก้ไข พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  “ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การด้านคนพิการแต่ละประเภทและองค์กรอื่นใดที่ดำเนินการด้านการวิจัยเพิ่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.5การเสนอแก้ไข ประเด็น สมัชชาคนพิการแห่งชาติ. ตามที่สมาคมเคยเสนอไว้ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ เมื่อ 6 พศจิกายน2561 ให้แก้ไข ประเด็นที่ 1. “การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” เป็น “การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และการใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ” เพื่อให้ประเด็นครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกกลุ่ม ทุกประเภท โดยไม่เลือกปฎิบัติ. และประเด็นที่ 3. “การพัฒนามาตรการคุ้มครองปละส่งเสริมการทำงานแรงงานคนพิการ “ เป็นมาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานอาชีพอิสระคนพิการ”เพื่อให้ครอบคลุมทั้งการจ้างงานและการสร้างงานคนพิการ 
 ธันวาคม2561 ชูศักดิ์ จันทยานนท์ สรุปมติ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

สาระน่ารู้5 อันดับล่าสุด

      สาสน์จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ 9/เม.ย./2562
      3HD กลยุทธ์ขับเคลื่อนงานออทิสติกไทย 23/ธ.ค./2561
      สถานการณ์ออทิสติกไทย2016 16/เม.ย./2559
      พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม) 9/เม.ย./2557
      การรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2557 9/เม.ย./2557


สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
140/47 ถ.อิสรภาพ 39 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร. 02-4112899 โทรสาร .02-8667125 www.autisticthai.net Email:autisticthai@gmail

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5