[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 34.238.189.171  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
แค่มีคนเข้าใจ
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 216 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บไซด์เครือข่าย

คุณพุ่ม
เอสเอ็มอีออทิสติกไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"e-Learning"
สำนักบริหารงานการศึกษา
สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
มูลนิธิออทิสติกไทย


  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อเสนอจากสมัชชาเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก เสนอต่อ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี
โดย : admin
เข้าชม : 54869
จันทร์ ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ข้อเสนอเชิงนโยบายสมัชชาเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ๒๕๕๖
เสนอต่อ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เสนอโดย
สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)  เมษายน ๒๕๕๖
           สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ในฐานะองค์การผู้ปกครองบุคคลออทิสติกระดับชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  มูลนิธิออทิสติกไทย  รวมทั้งภาคีเครือข่ายบุคคลออ    ทิสติกทั่วประเทศ  จัดประชุมสมัชชาเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก พ.ศ.๒๕๕๖   เมื่อวันที่ ๒ ถึง ๔  เมษายน ๒๕๕๖ โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษาและด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ ๑๒ เขต จำนวน ๕๒๕ คน  ร่วมระดมความคิดเห็น โดยนพ.สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ  ประธานคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ ในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  เป็นประธานรับฟังความคิดเห็น พร้อมคณะวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  กรมสุขภาพจิต  และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) โดยมีเป้าหมายสำคัญคือนำเสนอนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้มีการขับเคลื่อนสิทธิให้เป็นจริงตามที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับหลักการที่นานาประเทศรณรงค์  Make The Right Real ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ โดยจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมยุทธศาสตร์ทุกระดับ โดยมีสาระสำคัญ   ขอให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะมีบัญชาให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรุงเทพมหานคร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เร่งรัดการปฏิบัติการตามกฏหมายและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อให้บุคคลออทิสติก ได้รับสิทธิที่เป็นจริง โดยมีประเด็นการปฏิบัติดังนี้ 
 1. ให้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ปรับแบบเอกสารรับรองความพิการที่ระบุประเภทออ     ทิสติก (Autistic Spectrum Disorder :ASD)ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยประเภทความพิการและเร่งรัดให้ออกใบรับรองความพิการเพื่อการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการของบุคคลออทิสติก
 2. ให้กระทรวงสาธารณสุข  เร่งรัดการจัดตั้ง คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกและเด็กที่บกพร่องทางพัฒนาการในโรงพยาบาลระดับต่างๆ โดยเน้นการทำงานร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลและชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในพื้นที่
 3.  ให้กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาวะออทิซึม และแนวทางการปฏิบัติตนของสตรีก่อนมีครรภ์  การรณรงค์การคลอดที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันหรือลดภาวะโรคทางพัฒนาการต่างๆ
 4. ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จัดทำฐานข้อมูลบุคคลออทิสติก  พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลออทิสติก และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข สำหรับบุคคลออทิสติก   โดยเฉพาะด้านยาและเวชภัณฑ์ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการฝึกอบรมผู้ปกครองตามโปรแกรมที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงการแพทย์ทางเลือกที่จำเป็นและเหมาะสมกับภาวะของโรคและวัยรวมทั้งให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคคลออทิสติก
 5.  ให้กระทรวงมหาดไทย  ประสานกรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่นในการจัดบริการพัฒนาการแก่เด็กออทิสติก  จัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออ  ทิสติกในสถานศึกษาที่จัดเรียนร่วม   รวมทั้งการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพและส่งเสริมอาชีพ การจัดสวัสดิการบ้านพิทักษ์สิทธิ(autistic guardian home)ในชุมชนหรือท้องถิ่น
 6. ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขยายและพัฒนาระบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกในสถานศึกษาระดับชุมชุนอย่างน้อยอำเภอละ  ๑ แห่ง ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา รวมทั้งนำร่องจัดตั้งโรงเรียนเฉพาะทางสำหรับบุคคลออทิสติกที่มีมาตรฐานโดยอาจร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรผู้ปกครองบุคคลออทิสติก
 7. ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ  การศึกษาทางเลือก และการศึกษาเพื่อการมีงานทำ สำหรับกลุ่มบุคคลออทิสติก  โดยอุดหนุนการจัดศูนย์การเรียนเฉพาะสำหรับบุคคลออทิสติกที่ดำเนินการโดยครอบครัว กลุ่มครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน
 8. ให้กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปรับเพิ่มรายการสื่ออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยี โดยเฉพาะ Tablet ที่รองรับโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการ  และบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลออทิสติก ที่ศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ
 9. ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการเรียนร่วมระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สำหรับบุคคลออทิสติกและจัดให้มีระบบสนับสนุน คือศูนย์บริการนักศึกษาพิการที่ตอบสนองการเรียนรู้ของบุคคลออทิสติก (Disable Support Service)
 10. ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดเพิ่มรายการบริการสื่อ และอุปกรณ์ ที่พัฒนาทักษะการสื่อสาร การเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับบุคคลออทิสติก อาทิ เครื่อง Tablet ในรายการตามแนบท้ายกฎกระทรวง รวมทั้งการสนับสนุนให้บุคคลออทิสติกและผู้ดูแลเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ โดยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี่ในศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในพื้นที่ต่างๆ
 11. ให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และองค์กรผู้ปกครองบุคคลออทิสติก พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ โปรแกรมเตรียมพื้นฐานอาชีพ(Prevocational  Program)  โปรแกรมการสอนงาน  (Job Coach Program)  โดยสนับสนุนให้องค์กรผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชน ร่วมดำเนินงานกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานบุคคลออทิสติกอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานในชุมชนของกลุ่มบุคคล         ออทิสติก(Community Workshop) และวิสาหกิจชุมชน (Social Enterprise)
 12. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดสวัสดิการบ้านพิทักษ์สิทธิ์บุคคลออทิสติก(autistic guardian home)หรือบ้านดูแลบุคคลออทิสติกเฉพาะกิจในชุมชน (respite care unit) สำหรับบุคคลออทิสติกที่ไม่มีผู้ดูแลโดยเร่งด่วน
 13.  ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร จัดให้บุคคลออทิสติกมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมทุกภาคส่วน รวมทั้งด้านกีฬาและนันทนาการโดยสนับสนุนองค์กรภาคีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและทักษะกำรอยู่ร่วมในสังคมทุกมิติ
 14. ให้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เสริมพลังแก่ผู้ดูแล ครอบครัวบุคคลออทิสติกให้มีความรู้ ทักษะ ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก รวมถึงสนับสนุนให้สื่อ         สาธาณะ ผลิตชุดองค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก แก่ผู้ดูแล ครอบครัว ชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่อง 
 15. ให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัย  นักวิจัยอิสระ ภาคีเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก วิจัยและพัฒนางานหรือการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกอย่างเป็นระบบ
 
เสนอโดย   สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) www.autisticthai.net email :autisticthai@gmail.com
ผู้ประสานงาน  นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)   email :autisticthai@gmail.com
 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      การบำบัดรักษา ด้วยไบโอเทอราพี 1/ก.ค./2562
      สาสน์จากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ 9/เม.ย./2562
      Stem Cell for Specialneeds 14/ธ.ค./2561
      จ้างงานออทิสติก:ในที่สุดข้อเสนอก็เป็นจริง จ้างงานตามวุฒิ 17/ต.ค../2561
      Beautiful Sunday หรือวันอาทิตย์ที่แสนสดใส งดงาม เป็นชื่อรายการวิทยุที่ อสมท 19/ก.ค./2561


สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
140/47 ถ.อิสรภาพ 39 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร. 02-4112899 โทรสาร .02-8667125 www.autisticthai.net Email:autisticthai@gmail

@2010-2011 under GNU General Public License Edit&Applied by Chudsagorn phikulthong
Power by : ATOMYMAXSITE 2.5